محاسبه کالری مورد نیاز روزانه

این محاسبه گر کالری مورد نیاز روزانه (که همچنین با نام محاسبه گر کالری سوازنده شده روزانه نیز شناخته می شود) تخمین و برآوردی از کل مقدار کالری هایی که شما در یک روز عادی می سوزانید ارائه می کند. دقت این محاسبه گر به میزان زیادی تحت تاثیر سطح فعالیتی که شما انتخاب می کنید قرار دارد، پس  سعی کنید تا سطح فعالیتی را انتخاب کنید که واقعاً بازتاب دهنده مقدار واقعی فعالیت فیزیکی باشد که در یک روز معمول انجام می دهید.

سطح فعالیت خود را بر اساس تعاریف ارائه شده در زیر انتخاب کنید.

 کم تحرک- فعالیت فیزیکی روزانه بسیار کم یا عدم فعالیت فیزیکی روزانه

 

 فعالیت سبک- فعالیت فیزیکی سبک برای 1 تا 3 روز در هر هفته

 فعالیت متوسط- فعالیت فیزیکی متوسط برای 3 تا 5 روز در هر هفته

 فعالیت زیاد- فعالیت فیزیکی شدید و سخت برای 6 تا 7 روز در هر هفته

 فعالیت بسیار زیاد- فعالیت فیزیکی شدید و سخت برای هر روز هفته

معادلات

این محاسبه گر برآوردی از کل کالری مورد نیاز روزانه شما توسط ضرب معادلات هریس-بندیکت برای میزان سوخت و ساز پایه توسط یک عامل و فاکتور سطح فعالیت ارائه می کند که سطوح فعالیت فیزیکی روزانه شما و اثر گرمایی غذا را در نظر می گیرد. معادلات به کار رفته در این محاسبه در زیر نشان داده شده اند.

 • DCE = ALF x ((13.75 x WKG) + (5 x HC) – (6.76 x age ) + 66) مردان (متریک) 
 • DCE = ALF x ((6.25 x p + (12.7 x HI) – (6.76 x age ) + 66) مردان (امپریال)      
 • DCE = ALF x ((9.56 x WKG) + (1.85 x HC) –  4.68 x age ) + 665) زنان (متریک) 
 • DCE = ALF x ((4.35 x WP) + (4.7 x HI) –  4.68 x age ) + 665) زنان (امپریال)      

که در آنها

 • ALF ضریب سطح فعالیت
 • DCE مصرف کالری روزانه
 • HC قد به سانتی متر
 • HI قد به اینچ
 • WKG وزن به کیلوگرم
 • WP وزن به پوند

و ضریب سطح فعالیت دارای مقادیر زیر است:

 • کم تحرک: 1.2
 • فعالیت سبک: 1.375
 • فعالیت متوسط: 1.55
 • فعالیت زیاد: 1.725
 • فعالیت بسیار زیاد: 1.9

 

 Harris JA and Benedict FG. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci U S A. 1918 December; 4(12): 370–373.