محاسبه نرخ سوخت و ساز زمان استراحت RMR

این محاسبه گر نرخ سوخت و ساز بدن شما در زمان استراحت را برآورد می کند. نرخ سوخت و ساز بدن در حال استراحت مقدار کالری ای است که بدن در حال استراحت مطلق می سوزاند (یعنی وضعیتی که بدن در حالت ایستاده قرار نداشته و تمامی ماهیچه ها در حال استراحت و بدون حرکت باشند)، تا بتوانید زنده بمانید و غذای خود را هضم کنید و نه بیشتر.

اگر دقیق تر بگوییم، نرخ سوخت و ساز بدن در حال استراحت مقدار کالری ای است که سوزانده می شود تا مواد غذائی خورده شده هضم، جذب و ذخیره شوند (می توانید مطالب بیشتری رادر این مورد را در مقاله اثر گرمایی غذا بیابید) و کارکرد ارگان های حیاتی بدن مانند مغز، قلب، شش ها، بافت های عصبی، کلیه، کبد، ماهیچه ها و پوست انجام شود. نرخ سوخت و ساز بدن در حال استراحت کالری های سوخته شده برای فعالیت های فیزیکی را در نظر نمی گیرد. انجام هرگونه فعالیتی در طول روز، به جز استراحت مطلق که در آن ماهیچه ها کاملا بی حرکت هستند مستلزم این است که کالری ای علاوه بر RMR سوزانده شود.

در اینجا باید توجه کنید که نرخ سوخت و ساز بدن در زمان استراحت همان محاسبه نرخ سوخت و ساز پایه بدن BMR نیست. تفاوت اندکی بین این دو وجود دارد، اینکه در برآورد نرخ سوخت و ساز بدن در زمان استراحت کالری های سوزانده شده جهت هضم غذا نیز در نظر گرفته می شوند، در حالی که در نرخ سوخت و ساز پایه اینگونه نیست.

به این دلیل، نرخ سوخت و ساز بدن در زمان استراحت معمولا برآورد قابل اطمینان تری از سوخت کالری در زمان استراحت است تا BMR، و علت آن هم این است که بدن معمولاً در هر لحظه در حال هضم مقداری مواد غذائی است. به طور مثال جهت انجام یک اندازه گیری نرخ سوخت و ساز پایه بدن، در یک محیط آزمایشگاهی لازم است که فرد به مدت 12 تا 14 ساعت ناشتا باشد، در حالی که برای اندازه گیری نرخ سوخت و ساز بدن در زمان استراحت نیاز به ناشتائی نیست.

معادلات
این محاسبه گر بر مبنای معادله پذیرفته شده و مشهور هریس-بندیکت برای محاسبه نرخ سوخت و ساز پایه بدن یا BMR طراحی شده است، با اندکی دستکاری برای در نظر گرفتن مقدار کالری ای که برای هضم غذاها مورد نیاز است. برای این منظور نرخ سوخت و ساز پایه بدن را 10 درصد (برای مقدار کالری مورد نیاز برای هضم غذا) افزایش دادیم تا به نرخ سوخت و ساز زمان استراحت برسیم. شما برای درک بیشتر اینکه چرا این مقدار 10 درصد در نظر گرفته شده است می توانید به اثر گرمایی غذا چیست؟ مراجه کنید. معادلات استفاده شده به شرح زیر هستند:

  • RMR = [(13.75 x WKG) + (5 x HC) - (6.76 x age) + 66] x 1.1 مرد (متریک) 
  • RMR = [(6.25 x WP) + (12.7 x HI) - (6.76 x age) + 66] x 1.1 مرد (امپریال) 
  • RMR = [(9.56 x WKG) + (1.85 x HC) - 4.68 x age) + 655] x 1.1 زن (متریک) 
  • RMR = [(4.35 x WP) + (4.7 x HI) - 4.68 x age) + 655] x 1.1 زن (امپریال) 

که درآنها

  • HC قد (سانتی متر)
  • HI قد (اینچ)
  • WKG وزن (کیلوگرم)
  • WP وزن (پوند)

 

Harris JA and Benedict FG. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci U S A. 1918 December; 4(12): 370–373