مبدل شدت ضربان قلب و بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max

محاسبه گر ارائه شده در در این صفحه به شما این امکان را می دهد تا شدت ورزش تان را به صورت درصدی از بیشینه اکسیژن مصرفی بر اساس ضربان قلب و یا برعکس تعیین کنید. برای تعیین بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max واقعی خود، شما احتیاج به انجام تست ورزشی VO2max تحت کنترل و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دارید. اما بدون دانستن اینکه مقدار واقعی بیشینه اکسیژن مصرفی تان چقدر است می توانید شدت ورزش خود را از شدت ضربان قلب به درصدی از VO2max تبدیل کنید و بالعکس چرا که یک رابطه خطی میان این دو وجود دارد.

 

 

معادلات
داده های تجربی ای که این محاسبه گر بر مبنای آنها قرار دارد، محدوده بین 63 تا 92 درصد حداکثر ضربان قلب را که برابر با محدوده 40 تا 85 درصد بیشینه اکسیژن مصرفی VO2max است را پوشش می دهند. این محاسبه گر به شما اجازه می دهد تا ضربان قلب خود را در محدوده 63 تا 102 درصد ضربان قلب ماکزیمم به درصدی برحسب VO2max و یا درصدی از VO2max در محدوده 40 تا 100 را به ضربان قلب تان تبدیل کنید. بنابراین هر محاسبه ای از بیشینه اکسیژن مصرفی که بر مبنای ضربان قلب بالای 92 درصد ضربان قلب بیشینه باشد و یا هر شدت ضربان قلبی که از مقداری بالاتر از 85 درصد بیشینه اکسیژن مصرفی محاسبه شود بر اساس بسط دادن رابطه اصلی یا برون یابی داده ها به جای درون یابی از داده های تجربی موجود می باشد. از آنجاییکه انتظار نمی رود ارتباط داده ها در زیر محدوده اطلاعات جمع آوری شده معتبر باقی بماند، محاسبه گرها تبدیلی برای ضربان قلب پایین تر از 63 درصد حداکثر یا پایین تر از 40 درصد بیشینه اکسیژن مصرفی انجام نخواهند داد.
معادلاتی که محاسبه گرهای بالا بر اساس آنها طراحی شده اند، در زیر نشان داده شده است. این یک فرمول رگرسیون خطی مشتق شده از داده های تجربی ای می باشد که توسط سواین، آبرناتی، اسمیت، لی و بان برای مطالعه شان با عنوان "ضربان قلب هدف برای افزایش آمادگی قلبی تنفسی" جمع آوری شده است.

%MHR = 0.6463 x %VO2max + 37.182
که در آن
MHR حداکثر ضربان قلب
VO2max بیشینه اکسیژن مصرفی

Swain DP, Abernathy KS, Smith CS, Lee SJ, Bunn SA. Target heart rates for the development of cardiorespiratory fitness. Med Sci Sports Exerc. January 1994. 26(1): 112–116