محاسبه شاخص چاقی بدن BAI

محاسبه گر شاخص چاقی بدن BAI، تعیین کننده درصد چربی بدن شما است (همچنین می تواند محاسبه گر درصد چربی بدن نامیده شود زیرا شاخص چاقی بدن شما و درصد چربی بدن شما هر دو به یک معنا هستند). شاخص چاقی بدن شما معیاری از درصد کل حجم بدن شما است که تشکیل شده از چربی است (در مقایسه با حجم بدون چربی که شامل همه چیز به غیر از چربی است که بدن شما را تشکیل می دهد). هنگامی که از این محاسبه گر استفاده می کنید بسیار مهم است که در ذهن داشته باشید که اگرچه اکثر افراد معمولاً نگران هستند که شاخص چاقی بدن آنها ممکن است خیلی بالا باشد، با این حال داشتن یک شاخص چاقی بدن بسیار پایین نیز می تواند برای سلامتی مضر و خطرناک باشد.

یک جدول طبقه بندی شاخص چاقی بدن، که در زیر محاسبه نشان داده شده است، دستورالعمل و راهنمایی فراهم می کند که چه بازه هایی از چاقی بدن به عنوان کسروزن، سالم، اضافه وزن و چاقی در نظر گرفته می شوند.

بازه های طبقه بندی شاخص چاقی بدن ، که توسط گالاگر و همکاران ارائه شده است، در جدول زیر نشان داده شده است.

طبقه بندی های شاخص چاقی بدن برای زنان

سن (سال)

کسر وزن

سالم

اضافی وزن

چاقی

20-39

کمتر از 21%

21% تا 33%

بیشتر از 33%

بیشتر از 39%

40-59

کمتر از 23%

23% تا 35%

بیشتر از 35%

بیشتر از 41%

60-79

کمتر از 25%

25% تا 38%

بیشتر از 38%

بیشتر از 43%

طبقه بندی های شاخص چاقی بدن برای مردان

سن (سال)

کسر وزن

سالم

اضافی وزن

چاقی

20-39

کمتر از 8%

8% تا 21%

بیشتر از 21%

بیشتر از 26%

40-59

کمتر از 11%

11% تا 23%

بیشتر از 23%

بیشتر از 29%

60-79

کمتر از 13%

13% تا 25%

بیشتر از 25%

بیشتر از 31%

 

معادلات

معادلات به کار رفته توسط محاسبه گر برای تعیین شاخص چاقی بدن شما در زیر نشان داده شده اند.

BAI = (HC/(HM)1.5)-18

که در آن

  • BAI شاخص چاقی بدن
  • HM قد به متر
  • HC دور باسن به سانتی متر

 

 Colombo O, Villani S, Pinelli G, Trentani C, Baldi M, Tomarchio O, Tagliabue A. To treat or not to treat: comparison of different criteria used to determine whether weight loss is to be recommended. Nutr J. 2008 Jan 29;7:5.

Gallagher D, Heymsfield SB, Heo M, Jebb SA, Murgatroyd PR, Sakamoto Y. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index. Am J Clin Nutr. 2000 Sep;72(3):694-701