محاسبه ذخیره ضربان قلب

 ذخیره ضربان قلب تفاوت بین ماکزیمم ضربان قلب و ضربان قلب در استراحت است. بنابراین برای تعیین ذخیره ضربان قلب، ضربان قلب در حال استراحت خود را از برآورد ضربان قلب ماکزیمم براساس سن خود کم کنید. از آنجائی که با افزایش یافتن آمادگی قلبی-تنفسی ضربان قلب در حال استراحت کاهش پیدا می کند، با افزایش سطح آمادگی جسمانی تفاوت بین ضربان قلب ماکزیمم و ضربان قلب در حال استراحت افزایش می یابد. بنابراین هر چه تناسب بدنی تان بیشتر باشد، اندوخته یا ذخیره ضربان قلب تان بیشتر خواهد بود.

معمولا از ذخیره ضربان قلب برای تعیین محدوده تمرین بر اساس روش ذخیره ضربان قلب استفاده می شود (که همچنین به عنوان روش کارونن نامیده می شود).

یکی از امتیازات استفاده از روش ذخیره ضربان قلب برای تعیین محدوده تمرین این است که آمادگی جسمانی فرد را در نظر می گیرد. (در مقابل روش های تعیین محدوده تمرین با استفاده از ماکزیمم ضربان قلب بر اساس سن که سطح آمادگی جسمانی را در نظر ندارند).

معادلات

معادلات استفاده شده در این محاسبه برای تعیین و محاسبه ذخیره ضربان قلب در بخش زیر نمایش داده شده است:

HRR= MHR- RHR    

که در اینجا

  • HRR اندوخته ضربان قلب بر اساس تعداد ضربان در دقیقه
  • MHR ماکزیمم ضربان قلب بر اساس تعداد ضربان در دقیقه
  • RHR ضربان قلب در حال استراحت بر اساس تعداد ضربان در دقیقه

نکته: این محاسبه ذخیره ضربان قلب ضربان قلب را بر اساس روش تاناکا است که در مقابل روش کلاسیک قرار دارد (که در آنا ضربان قلب ماکزیمم مساوی با 220-age است)، و علت آن هم این است این روش بسیار دقیق تر است.

Tanaka, H., Monhan, K.D., Seals, D.G., Age-predicted maximal heart rate revisited. Am Coll Cardiol 2001; 37:153-156.