محاسبه آهنگ ورزش

محاسبه گر آهنگ ورزشاین محاسبه گر، آهنگ یا نواخت ورزش شما در هر نوع فعالیت مسابقه ای را بر حسب مایل، متر، کیلومتر، یا در واحدهای متفاوت، با استفاده از زمان و مسافت کل محاسبه می کند. از این محاسبه گر می توان برای دویدن، دوچرخه سواری یا شنا یا برای هر فعالیتی که بتوانید فکرش را بکنید استفاده کرد. در اینجا همچنین محاسبه گرهایی برای محاسبه ی زمان کل با توجه به آهنگ ورزش و مسافت کل، و محاسبه ی مسافت کل با استفاده از آهنگ ورزش و زمان کل ارائه شده اند. هر کدام از این محاسبه گرها که قابلیت ارائه خلاصه ای از فواصل زمانی سپری شده را نیز در هر مایل، یارد، متر، کیلومتر، یا هر گونه واحد دیگر دارد.