محاسبه نرخ سوخت و ساز پایه بدن BMR

نرخ سوخت و ساز پایه BMRمحاسبه گر BMR تخمینی از نرخ سوخت و ساز پایه بدن، یعنی مقدار کالری ای که بدن شما در حال استراحت کامل و بدون هضم مواد غذایی می سوزاند را محاسبه می کند.

به عبارت دیگر، BMR نشان دهنده مقدار کالری است که بدن باید بسوزاند تا به سادگی بدون انجام هر چیز دیگری قادر به زنده نگه داشتن خود باشد. کالری BMR برای حفظ کارکرد اعضای حیاتی بدن مانند قلب، مغز، سیستم عصبی، ریه ها، کلیه ها، کبد، عضلات و پوست کاربرد دارد، اما کالری های سوزانده برای حمایت ازفعالیت بدنی و یا هضم غذا را شامل نمی شود.

معادلات
این محاسبه بر اساس معادلات بندیکت – هریس است که به طور گسترده برای BMR به کار رفته و پذیرفته شده است ساخته شده، که در زیر قابل مشاهده است:

• مردان متریک: BMR = (13.75 x WKG) + (5 x HC) - (6.76 x age) + 66
• مردان امپریال: BMR = (6.25 x WP) + (12.7 x HI) - (6.76 x age) + 66
• زنان متریک: BMR = (9.56 x WKG) + (1.85 x HC) - 4.68 x age) + 655
• زنان امپریال: BMR = (4.35 x WP) + (4.7 x HI) - 4.68 x age) + 655

که در آنها

  • HC وزن به سانتی متر
  • HI قد به اینچ
  •  WKG وزن به کیلوگرم
  • WP وزن به پوند می باشد
  • age سن فرد

معادلات بالا دقیقاً مشابه با معادلات به کار رفته برای محاسبه مصرف روزانه کالری می باشند، با این تفاوت که "ضریب سطح فعالیت" که برای محاسبه مصرف کالری روزانه استفاده شده در اینجا حذف شده است. در محاسبه مصرف کالری روزانه ، BMR در “ضریب سطح فعالیت” برای در نظر گرفتن سطوح فعالیت فیزیکی روزانه و تاثیرات گرمازایی غذاها ضرب شده است (که به این وسیله یک تخمین و برآورد از مقدار کل کالری هایی که در یک روز می سوزانید فراهم می کند)، ولی این فاکتورها در زمان تعیین BMR مورد ملاحظه قرار نمی گیرند. تفاوت بین معادلات نشان داده شده و معادلات محاسبه مصرف روزانه کالری نشان دهنده معنای واقعی BMR است.

Harris JA and Benedict FG. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci U S A. 1918 December; 4(12): 370–373.