محاسبه ضربان قلب ماکزیمم

این محاسبه گر ضربان قلب ماکزیمم شما را هم از طریق فرمول کلاسیک که به صورت گسترده ای مورد قبول قرار گرفته و هم فرمول تاناکا برآورد می کند. فرمول کلاسیک برای مردان بزرگسال سالم بدون تمرینات ورزشی منظم تعریف شده است اما برای کودکان و زنان بزرگسال سالم بدون تمرینات ورزشی هم معتبر در نظر گرفته شده است. تعریف فرمول تاناکا برای ضربان قلب ماکزیمم بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روی هزاران فرد مورد آزمایش بوده و می تواند برای تمام سنین و گروه های جنسیت استفاده شود و از فرمول کلاسیک بسیار دقیق تر در نظر گرفته شده است. در حالت ایده آل تعیین ضربان قلب باید از طریق تست ورزش انجام شود اما به صورت عملی همیشه امکان پذیر نیست. در هر حال، ارقام بدست آمده از این محاسبه گر برای ضربان قلب ماکزیمم برآوردهای بسیار قابل اطمینانی هستند.

معادلات

معادلات استفاده شده در این محاسبه گر جهت تعیین ضربان قلب در زیر نشان داده شده اند:

کلاسیک

 MHR = 220 - Age

تاناکا

MHR = 208 –(0.7× Age)

که در آنها

  • MHR ماکزیمم (بیشینه) ضربان بر حسب تعداد ضربان در دقیقه
  • Age سن

Tanaka, H., Monhan, K.D., Seals, D.G., Age-predicted maximal heart rate revisited. Am Coll Cardiol 2001; 37:153-156.