محاسبه تبدیل کالری مصرفی خالص و ناخالص

در این صفحه دو محاسبه گر تبدیل کالری مصرفی خالص و ناخالص وجود دارد. در اولین محاسبه گر، کالری مصرفی ناخالص به کالری مصرفی خالص تبدیل می شود و در دومین محاسبه گر کالری مصرفی خالص به ناخالص تبدیل می شود. اگر شما در طول یک فعالیت فیزیکی برای مدیریت وزن خود میزان کالری مصرفی خود را اندازه گیری می کنید، اینکه بدانید آیا این کالری های سوزانده شده ای که با آنها حساب و کتاب می کنید برآورد کالری مصرفی ناخالص یا خالص هستند بسیار مهم است، چرا که در طی زمان میزان تفاوت های اندکی که در هر روز بین کالری مصرفی خالص و ناخالص وجود دارندبا یکدیگر جمع شده و مقدار قابل توجهی خواهند شد.

توجه داشته باشید که محاسبه گرهای موجود میزان کالری مصرف شده در فعالیت فیزیکی شما را برآورد نمی کنند، آنها تنها برآوردهای موجود از کالری مصرفی تعیین شده از قبل را از خالص به ناخالص و بالعکس تبدیل می کنند. بنابراین برای استفاده مناسب و صحیح از این محاسبه گرها باید از قبل میزان کالری مصرفی یک فعالیت را برآورد کرده و بدانید که آیا این برآورد کالری سوزانده شده خالص است یا ناخالص.

اگر تمایل دارید بیشتر درباره کالری های مصرفی ناخالص و خالص و تفاوت بین آنها بدانید و اینکه چطور آنها بر برنامه های مدیریت کالری تاثیر می گذارند، به مقایسه کالری مصرفی خالص و ناخالص مراجعه کنید.

معادلات

 محاسبه تبدیل سوخت کالری ناخالص به خالص بر اساس این معادله است:

NCB = GCB - RMRCB

و محاسبه تبدیل سوخت کالری خالص به ناخالص بر اساس این معادله است.

GCB = NCB + RMRCB

 که در آنها

  • NCB کالری مصرفی خالص
  • GCB کالری مصرفی ناخالص
  • RMRCB  نرخ سوخت و ساز بدن در زمان استراحت

 

RMRCB از معادله زیر بدست می آید:

RMRCB = ((BMR x 1.1) / 24) x AD

که در آن

  • BMR سوخت و ساز پایه بدن (کالری سوزانده شده در هر 24 ساعت)
  • AD مدت فعالیت (برحسب ساعت)

 

مقدار سوخت و ساز پایه بدن از روابط زیر بدست می آید:

BMR = (13.75 x WKG) + (5 x HC) - (6.76 x age) + 66          مرد (متریک)

BMR = (6.25 x WP) + (12.7 x HI) - (6.76 x age) + 66         مرد (امپریال)

BMR = (9.56 x WKG) + (1.85 x HC) - 4.68 x age) + 655       زن (متریک)

BMR = (4.35 x WP) + (4.7 x HI) - 4.68 x age) + 655           زن (امپریال)

که درآنها

  • HC قد (سانتی متر)
  • HI قد (اینچ)
  • WKG وزن (کیلوگرم)
  • WP وزن (پوند)

 

Harris JA and Benedict FG. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proc Natl Acad Sci U S A. 1918 December; 4(12): 370–373.